Etisk plakat

Plakaten skal sikre god behandlingsskikk, markedsføring etter norsk lov og en god etikk

Bli medlem

1. Målsetning

NORFEMs etiske retningslinjer gir føringer for å sikre at medlemmene har fokus på kvalitet i utøvelse, produkter og pasientsikkerhet i estetisk medisin. De etiske retningslinjene danner verdigrunnlaget som styrer medlemmene praktisering av estetisk medisin og samhandler med omverdenen på. Disse verdiene danner grunnlaget for å lykkes med vårt mål om at en seriøs og utdannet bransje skaper tillit og trygghet, og bidrar til at estetisk medisin gir helsegevinster i kompetente hender.

1.2 Moralsk fundament

Det moralske fundamentet for estetisk medisin må ses i sammenheng med målsetningen. Retningslinjer for profesjonell oppførsel må på den andre siden evalueres kontinuerlig gjennom utviklingen av lovmessige, kulturelle, sosiale, og miljømessige forandringer slik at god praksis ivaretas for å unngå skade på pasientene. De følgende moralske prinsippene for estetisk medisin følger under.

1.3 Moralske prinsipper

Autonomi (Pasienter/Kunder): Pasienter og kunder er fullt selvstendige individer, og må alltid respekteres som det.

Autonomi (Helsepersonell): Behandlende helsepersonell er også fullt ut selvstendige individer, men deres autonomi er begrenset av deres kompetanse, tekniske muligheter, og plikt til å prioritere pasientenes sikkerhet.

Velgjørende: Helsepersonell er pliktig til å forsøke å oppnå det best mulige resultatet for pasientene gjennom sin yrkesutøvelse.

Å ikke volde skade: Helsepersonell er pliktig å ikke skade deres pasienter med sin praksis eller sine produkter. Man må alltid gjøre en «cost/benefit» vurdering av prosedyre og produkt.

Samarbeid: Helsepersonell har plikt til å dele siner erfaringer med annet helsepersonell.

Partnerskap: Behandlere er i partnerskap med sine pasienter, sine kolleger og med samfunnet forøvrig.

1.4 Helse og velvære

Behandlere har plikt å ivareta sine pasienters helse og velvære.
Dette inkluderer å begrense bivirkninger av estetisk medisin.

1.5 Utvidet ansvar

Behandlere som er medlemmer i NORFEM aksepterer at de har et ansvar for sine pasienter utover grensene av sin egen profesjon. Dette fordi behandlingene kan være sensitive av natur og at praksis og produkter kan ha begrenset støtte i sin effektivitet og sikkerhet.

1.6 Ansvarlighet

Det er ikke forskjeller i behandlerens ansvar overfor pasientene på konvensjonelle behandlinger og mer alternative behandlinger.
Behandlere må bare bruke godkjente metoder og produkter, og unngå metoder og produkter som utsetter pasientene for unødvendig risiko.

1.7 Etisk komite

En etisk komite med navngitte medlemmer utnevnes periodisk for NORFEM. Deres ansvar er å videreutvikler de etiske kodene for medlemmene, samt å foreta vurderinger av mulige etiske overtramp, utøve sanksjoner, og gi etisk support og veiledning til medlemmene.

2. Prinsipper

Alle medlemmer i NORFEM skal innrette seg etter de etiske prinsippene under:

2.1 I Relasjon til pasienter
2.1.1 Sikkerhet

Pasientsikkerhet for pasientene skal være første prioritet.

2.1.2 Verdighet

Respektere pasientenes verdighet og basere pasientforholdet på ærlighet og åpenhet.
Praktisere «state of the art” estetisk medisin med pasientverdighet som veileder for etisk praksis for å levere høy kvalitet og sikkerhet i valg av produkter og behandling.
Man må ikke la seg presse til å bruke metoder som man finner faglig ukorrekte.

2.1.3 Utnytting

Unngå alle former for utnytting av pasienter og deres kontakter, både fysisk følelsesmessig og finansielt.

2.1.4 Privatliv

Beskytt pasientenes personlige opplysninger og data. Ta vekk unødvendig personlig informasjon selv når pasienten har gitt samtykke for utvidet bruk av sine personopplysninger. (Før/Etter bilder, «testimonials», foredrag, etc)

2.2 I relasjon til behandlere
2.2.1 Vitenskapelig basert behandling

Praktiser behandlingsprinsipper som er underbygget gjennom forskning. Kunnskapsgrunnlaget skal finnes tilgjengelig i tidsskrift eller lignende.

2.2.2 Fremskritt

Bidra for faget ved å bidra til forskning, opplæring, og god praksis i estetisk medisin til fordel for pasientene.
Man må holde sine kunnskaper ved like og sørge for å fornye dem.
Utvikle ferdigheter innen både medisinsk etikk og forretningsetikk slik at vi kan bygge en kultur som kjennetegnes av respekt, åpenhet, integritet og ansvarlighet.
Del dine faglige fremskritt med kolleger.

2.2.3 Moralsk holdning

Dersom man ikke behersker en metode, verdsett andre profesjoners kvaliteter og sørg for at pasienten kommer under annen kyndig behandling som ivaretar pasientens behov og interesse.
Ta personlig ansvar for å heve moralske standarder i faget ved å opptre moralsk både privat og i arbeid.
Aksepter dine begrensninger når du stilles overfor kolleger med bedre ekspertise i behandling eller utstyr og produkter.

2.2.4 Markedsføring

Medlemmer skal følge de lover og reguleringer som til enhver tid gjelder for bransjen og er bevisst sårbare pasientgruppers reaksjon på villedende markedsføring. Ansvarlig leges navn skal fremgå i markedsføringen.

2.2.5 Etikk

Gjenkjenn konfliktene mellom dine egne verdier og prinsipper, verdiene og prinsippene til pasientene og andre behandlere.
Aksepter at etikk er en livslang reise der man evaluerer seg selv og sin profesjonelle utvikling slik at man best kan håndtere de beskrevne konfliktene.

2.3 Bransjekodeks for leverandører og klinikker

Leverandører og klinikker har et moralsk ansvar om å ikke utnytte svakheter som reguleringer og lover gir mulighet til å utnytte.

2.3.1 Alminnelige krav

Leverandører og klinikker må følge internasjonalt anerkjente FN- og ILO konvensjoner som regulerer forhold som tvangsarbeid, barnearbeid, fagforening, HMS, lønn, arbeidstid, miljø og korrupsjon.
Leverandører og klinikker må ha pasient og forbrukerinteresser i fokus.
Leverandører og klinikker må følge Markedsføringsloven.

2.3.2 God forretningsskikk

2.3.2.1 Opptreden overfor kunder/klinikker

Leverandører må opptre på en måte som ivaretar kundens interesser og forretninger. Man må unngå villedende markedsføring og underbygge effekter og bivirkninger med forskningsfakta.
Informere om risiko som kunden ikke kan forventes å ha kjennskap til, både knyttet til usikkerhet til prosjektet og i markeds og samfunnsmessige forhold..
Beskytte opplysninger om kundens personlige og forretningsmessige forhold.

2.3.2.2 Opptreden overfor andre

Leverandører og klinikker skal bidra til å skape gode samarbeidsforhold, og omtale andre aktører og deres handlinger nøkternt og tilbørlig.
Ikke bruke informasjon til andre formål enn forutsatt.

Leverandører skal opptre ansvarlig overfor behandlere i forhold til deres kompetanse og profesjon for å unngå negative konsekvenser for pasientsikkerheten og bransjen. Leverandører må være bevisst at produkter og metoder i estetisk medisin kun er trygge i kompetente hender. De må derfor unngå å selge og instruere i produkter og metoder til yrkesgrupper som ikke har kompetanse til å forvalte forsvarlig praksis til pasientene. Det må ikke forekomme salg av produkter og metoder med potensielle medisinske bivirkninger til yrkesgrupper som ikke er omsluttet av Helsepersonelloven.

Leverandører og klinikker må følge god forretningsskikk der forhold som etterligning av produkter, etablering av konkurrerende virksomhet og negativ omtale av konkurrenter er sentrale.
Leverandører og klinikker må unngå økonomiske lovbrudd og ha en ansvarlig forretningsdrift.

2.3.4 Prising

Man må følge norske veiledninger for prismarkedsføring etter anbefalinger fra Forbrukerombudet.

2.3.5 Omtale av konkurrenter

Leverandører og klinikker skal ikke omtale konkurrenter slik at det kan forvolde skade. Dersom man avdekker dokumenterbare forhold som er kritikkverdig må man benytte offisielle kanaler, eller rådføre seg med NORFEM.

2.4 Relasjoner til myndigheter

Innrett deg etter internasjonale, nasjonale og lokale lover og regler samt profesjonelle oppførselskoder («Codes of Conducts») som gjelder for din profesjon og bransje. Dette gjelder spesielt i forhold til sikkerhet, kvalitet, teknisk utøvelse, markedsføring, datasikkerhet, produkt import, medisinsk utøvelse, og anti-korrupsjon.
Medlemmer skal ikke utvise dårlig oppførsel eller bidra eller bedrive seksuell trakassering av pasienter eller andre medlemmer

Overensstemmelse med NORFEMS etiske koder, og anbefalingene fra NORFEMS etisk komite er påkrevet for å være medlem i NORFEM.

3. Anbefalinger til medlemmer

3.1 Innledning

NORFEM mener at det er viktigere å ha et etisk engasjement i estetisk medisin enn i mange andre fagfelt på grunn av det emosjonelle engasjementet til pasientene. Våre pasienters avgjørelser kan påvirkes av villedende og manipulerende markedsføring og behandlingsforslag som bygger på pasientenes bekymring for eget utseende, emosjonell helse, manipulering og til og med tvang.

3.2 Hovedansvar

Behandlere skal til enhver tid være seg bevisst sitt etiske ansvar og opptre positivt og verdig sin respektive profesjon og bidra til et godt kollektivt rykte for bransjen mht. god praksis, sikkerhet og respekt for pasientene.
Medlemmene har et etisk ansvar for både å vurdere egen og andres praksis for høyne standardene i vår bransje.

3.3 Åpenhet og uavhengighet

Vær bevisst etiske problemstillinger når det gjelder intellektuelt eierskap og pengestøtte.

3.4 Kvalifikasjoner

Behandlere må fremlegge korrekt dokumentasjon på sine kvalifikasjoner og titler.
Ethvert brudd på god praksis og medisinsk etikk vil medføre en advarsel. Ved gjentatte brudd vil vi i Styre vurdere medlemskapet.

3.5 Språk

Medlemmer må bruke et respektfullt språk i sin omgang med NORFEM og dens medlemmer. Skadelig og nedsettende språk skriftlig eller muntlig blir ikke tolerert.
Profesjonell kritikk skal være saklig og dokumentert.

En behandler tilknyttet NORFEM skal aldri påberope seg bedre kvalifikasjoner enn andre behandlere, såfremt slike påstander ikke kan underbygges objektivt.

3.6 Rett benevnelser

Behandlere i NORFEM oppfordres til å bruke ordet PASIENT for de som er underlagt deres estetisk medisinske behandlinger.

3.7 Databeskyttelse
3.7.1 Taushetsplikt og opphavsbeskyttelse.

Behandlere i NORFEM skal ikke avdekke taushetsbelagt informasjon i offentlige diskusjoner, eller med andre medlemmer dersom pasienten ikke har godkjent slik informasjon.
Behandlere i NORFEM må respektere taushetsbelagt informasjon som er meddelt dem via andre medlemmer.
Taushetsplikten for pasienter er ikke begrenset bare til det de har fått høre i fortrolighet, men også det de ser, hører og forstår.
Behandlere som benytter materiale som ikke er sitt eget ( pasientbilder, foto, grafer, tekst etc.) i sin kommunikasjon må fremvise rett intellektuelt eierskap med eiers samtykke.

3.7.2. Media og offentligheten

Behandlere i NORFEM bør beskytte sine pasienters private informasjon dersom media etterspør den.
Behandlere som responderer på mediakontakt bør sikre seg at de kan kontrollere den formen informasjonen kommer ut i offentligheten på.
Medlemmer som bruker sosiale medier for å dekke egen undervisning ved kongresser i markedsførings øyemed, bør utvise særlig forsiktighet fordi slik aktivitet har en innebygd risiko for å kunne blir misbrukt for å opphøye sin ekspertise eller det kan misoppfattes at det er en presentasjon av andres data.
Behandlere må innstille sin markedsføring etter almen nytte og informasjon.

3.8 Pasientsikkerhet
3.8.1 Produkter og metoder

Behandlere må nevne godkjente metoder/produkter og forby alle metoder/produkter som eksponerer pasientene for unødig risiko. Man må akseptere de lover, reguleringer, etiske koder og anbefalinger som gjelder for disse metodene/produktene.

3.8.2 Vitenskapelige data, undervisning og forskning

Undervisere plikter å nevne motsatsen til sine oppfatninger når de deler personlige erfaringer som strider mot de generelle behandlingsholdningene i bransjen.
Behandlere må kun referere til studier der pasientene er akkvirert gjennom godkjent uavhengig etisk forskningskomite og der dataene er tilgjengelige for innsyn og ikke kontrollert av en velgjører.

3.9 Det profesjonelle kollegium
3.9.1 Lojalitet

Behandlere må ta seg fordeler på andre kollegers bekostning
Behandlere må forplikte seg til å forholde seg samlende og respektfullt overfor andre NORFEM behandlere.
Behandlere oppfordres til å dele kunnskap med hverandre uavhengig av profesjon eller posisjon for å fremme faget estetisk medisin.
Behandlere må ikke utnytte hverandre eller pasienter i sine uoverensstemmelser med andre medlemmer.
Behandlere skal unngå å lokke pasienter til seg selv fra andre behandlere.

3.9.2 Etisk overvåkning

En NORFEM aktør som hevder at et annet medlem har opptrådd uetisk skal forsøke å dele sine bekymringer med medlemmet fordi slike diskusjoner ofte fører til bedre praksis.
Dersom en slik tilnærming ikke fører frem, har medlemmet en plikt til å ta saken videre til NORFEMS etiske komité.
Spredning av udokumentert informasjon som kan skade andre aktører skal ikke forekomme. Det oppfordres til å bruke NORFEM som varslerkanal ved mistanke om etiske overtramp.

3.10 Interessekonflikter

NORFEM aktører har et ansvar for å tilkjennegi alle former for interessekonflikter i relasjon til undervisning og oppgaver på vegne av NORFEM.
Det forventes av samarbeidsforhold mellom behandlere og leverandører vurderes i forhold til påvirkning eller underminering av egen profesjonell integritet, og faget estetisk medisin som helhet.
Behandlere som oppdager at de er i en potensiell kontroversiell situasjon oppfordres til å søke råd hos NORFEMS etiske komite.

3.11 Brudd på etiske koder i NORFEM

Behandlere må rapportere brudd på vår etiske plakat til etisk komite. Etisk komité kan deretter foreslå sanksjoner for styret (advarsel, utestengelse, eksklusjon, eller anmeldelse til egnet autoritet). Styret kan i slike tilfeller foreslå enhver sanksjon de finner passende.

3.12 etisk support og veiledning

Etisk komité står til medlemmenes disposisjon for å besvare alle spørsmål angående forretningsetikk og medisinsk etikk.
Etisk komité har rett til å vurdere om medlemmene samsvarer med de lover, reguleringer, profesjonelle koder og anbefalinger som de etiske kodene inneholder.